Save The Sharks

Sharks have been on Earth for around 400 million years. They have involved to become the top predator in our oceans and seas. Without them our marine ecosystem would collapse.


Shark populations worldwide are decreasing at alarming rates. 
You Can Make A Difference!

Οι καρχαρίες υπάρχουν στην γη για περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια. Έχουν καταφέρει να γίνουν τα κορυφαία αρπακτικά των ωκεανών και των θαλασσών μας. Χωρίς αυτούς το θαλάσσιο οικοσύστημα θα καταρρεύσει.  


Οι πληθυσμοί των καρχαριών παγκοσμίως μειώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.
Μπορείς να κάνεις την διαφορά. 


Threats to Sharks:
Απειλές για τους καρχαρίες:


-Shark Nets-
Shark meshing programs have a significant environmental cost, in terms of non-target bycatch such as other marine animals (turtles, fishes, dugongs, etc) and non-target shark species that are killed in the nets, including protected and endangered species.

Many sharks drown every year after becoming entangled in nets intended for other species.

This is why shark meshing has been listed as a Key Threatening Process by the N.S.W. Fisheries Scientific Committee.-Δίχτυα Καρχαριών-
Τα προγράμματα αλιείας με δίχτυα, έχουν ένα σημαντικό περιβαλλοντολογικό κόστος, λόγο των παράπλευρων θανάτων ψαριών και θηλαστικών που δεν αποτελούν στόχο, όπως (χελώνες, ψάρια, δελφίνια κλπ) και των μη στοχευμένων ειδών καρχαρία. Συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών. 
Πολλοί καρχαρίες πνίγονται κάθε χρόνο, μέσα στα δίχτυα που προορίζονται για άλλα είδη. 
Αυτός είναι ο λόγος που το πνίξιμο καρχαριών είναι η κύρια απειλή από την N.S.W Επιστημονική Επιτροπή Αλιείας. 

-Overfishing-
One of the most serious issues facing shark populations today.
Shark populations take a long time to recover from overfishing. They grow very slowly and take a long time to reach sexual maturity – 20 years or more in some species. When they do reproduce, they produce very few offspring compared to other food fish species. These factors have already endangered several species of shark, particularly in coastal areas.

Declining shark numbers can have serious consequences for ocean ecosystems. Sharks are a vital part of the food chain, their predatory nature helps to keep populations of their prey species in check. Without sharks to help maintain a healthy balance, marine environments are at great risk of permanent damage.


-Υπεραλιεία-
'Ενα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πληθυσμός των καρχαριών.
Ο πληθυσμός των καρχαριών παίρνει πολύ χρόνο για να ανακάμψει από την υπεραλίευση. Οι καρχαρίες αναπτύσσονται πολύ αργά και χρειάζονται πολύ χρόνο, για να φτάσουν σε σεξουαλική ωριμότητα, (20 ή περισσότερα χρόνια σε ορισμένα είδη). Κατά την αναπαραγωγή τους παράγουν ελάχιστους απογόνους, σε σύγκριση με άλλα είδη ψαριών. Οι παράγοντες αυτοί, έχουν ήδη θέσει σε κίνδυνο διάφορα είδη καρχαριών, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. 
Η μείωση των αριθμών των καρχαριών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα οικοσυστήματα των ωκεανών και των θαλασσών. Οι καρχαρίες είναι ένα ζωτικό μέρος της τροφικής αλυσίδας και η "αρπακτική" φύση τους, βοηθά να διατηρείται ο πληθυσμός των ειδών που είναι θηράματα τους, υπό έλεγχο. Χωρίς τους καρχαρίες να συμβάλουν στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας, το θαλάσσιο περιβάλλον βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο μόνιμης βλάβης.

-Shark Finning-
Finning is a destructive and wasteful practice which involves catching a shark, cutting off its fins and discarding the rest of the animal, which is often thrown back into the water to die.
No one knows for sure how many sharks die in this way every year, but it is thought that the number of sharks traded globally every year is between 26 - 73 million (Clarke et al 2006). This has the potential to cause immense damage to shark populations worldwide. For example the Shortfin Mako, whose conservation status has changed from from ‘Near Threatened’ in 2000, to ‘Vulnerable’ today. 
Shark fins are considered a delicacy in some parts of the world, notably East Asia. Some countries, such as USA, have banned shark finning in the last few years but finning is still practiced all over the world in places as far apart as South American and Australia and many species are declining as a result.


-Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία-
Η "αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία" είναι καταστροφική και σπάταλη πρακτική, η οποία περιλαμβάνει την αλίευση καρχαρία, κόβοντας τα πτερύγια και πετόντας το υπόλοιπο ζώο. Συνήθως το ζώο είναι ακόμα ζωντανό και πεθαίνει στο νερό.
Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσοι καρχαρίες πεθαίνουν κατ'αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο, αλλά πιστεύεται ότι ο αριθμός των καρχαριών που διακινούνται παγκοσμίως, είναι μεταξύ 26 -73 εκατομμύρια ετησίως (Clarke et al 2006).
Αυτό έχει την δυνατότητα να προκαλέσει τεράστια ζημιά στους πληθυσμούς των καρχαριών παγκοσμίως. Για παράδειγμα, οι καρχαρίες " Shortfin Mako" βρισκόταν σε καθεστώς (σχεδόν υπό απειλή) το 2000 και έχει αλλάξει σε (απειλούμενο είδος) σήμερα. 
Τα πτερύγια καρχαρία θεωρούνται λιχουδιά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ανατολική Ασία. Ορισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ, έχουν απαγορεύσει την "αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία" τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, από την Νότιο Αμερική ως την Αυστραλία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά είδη να μειώνονται. 


-Shark Products-
A huge industry is developing around the use of shark products for improving human health, despite the lack of good scientific evidence to support it. Oil extracted from the livers of sharks is becoming increasingly popular as a booster for the immune system and even as a way of preventing cancer, thanks to an erroneous belief that sharks don’t suffer from cancerous tumors. Shark cartilage is harvested for the same reason.
Shark products are often sold in tourist shops despite the fact that in many countries it is illegal to catch the animals from which they come. The teeth and jaws of the great white shark can fetch substantial sums on the international market, with single teeth often selling for over $100 and a whole set of jaws from a big shark fetching up to $10,000 in the USA. Illegal smuggling of teeth and jaws from white sharks is becoming increasingly common in countries such as South Africa, where the sharks are protected by law.


-Προιόντα Καρχαρία-
Μια τεράστια βιομηχανία αναπτύσσεται γύρω από την χρήση προιόντων από καρχαρίες, για την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, παρά την έλλειψη επιστημονικών αποδείξεων ώστε να την υποστηρίξουν. 
Λάδι που εξάγεται από το συκώτι του καρχαρία, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλή για το ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμη και ως ένας τρόπος πρόληψης του καρκίνου, χάρη σε μια λανθασμένη πεποίθηση ότι οι καρχαρίες δεν πάσχουν από καρκινικούς όγκους. Η συγκομιδή του χόνδρου τους γίνεται επίσης για τον ίδιο λόγο.
Τα προιόντα καρχαρία πωλούνται συχνά σε καταστήματα τουριστικών είδών, παρά το γεγονός ότι σε πολλες χώρες στις οποίες πολούνται, είναι παράνομο να πιάσεις καρχαρίες. 
Τα δόντια και τα σαγόνια του μεγάλου λευκού καρχαρία, μπορούν να φέρουν σημαντικά ποσά για την διεθνή αγορά. Ένα και μοναδικό δόντι συχνά φτάνει στα 100 δολάρια, ενώ ολόκληρη η σειρά των σαγονιών φτάνει τα 10.000 δολάρια στις ΗΠΑ. Το παράνομο εμπόριο των σαγονιών των λευκών καρχαριών, γίνεται ολοένα και πιο κοινό σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, έστω κι αν οι καρχαρίες προστατεύονται από το νόμο.


Source - Πηγή: 
www.saveoursharks.com and personal researchΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.